A qui roba dels altros...
A Santa Llúcia un pas de puça
Allarga...allarga com la taca....
Amagar la corda en casa...
Amb la camisa al revés...
Amb les glòries se olviden...
Ascalbussat
Amb el temps i amb la palla....
Bonetu al sic
Cada bodina te banya
Cada u sap on l'estriny la sabata
Atenció, aquell té mal ull...

Car com lo foc

Collir la flor i calcigar la planta
Cercar...lo sidadu...
Cada u se vanta lo rave dell
De l'arbre calgut tots ne....
De vell ningú vol sofrir, peró.
Debades no donen...
De aqueixes terres han fet bacins
Del temps de Maria Castanya
Déu dóna el sol a qui no té....
Diu-me en qui marines vas....
Del bé que te vull...
Eixir brunyit... o brunyint
En cada arjola hi ha porguera
En l'educació val més l'amor..
Dones i jocs
Escolta, mira i mut estigueràs...
Ésser com lo poll revudit
Ésser fill bord
Ésser un pixa capelles
Entrar amb un rave ...
Fer la finestra a un bou
Fes del bé que tengueràs mal
Fer cartes falses
Ja ve la pilotxa a la pala
La bassa, més la boluges...
La llengua parla ...
La força oprimeix la justícia
La baralla entre muller i marit .....
La moneda del capellà...
La justícia que t'en prengui!
La pau conèixer mai no..
La massa confiança....
L'enveja fa la fossa als altros..
Llestr com los tres cegos
L'espina al topu
La veritat fa perdre l'amistat
L'herba mala no mori mai
Lo cutxo de l'hortolà no.
Lo dimoni fa...
L'he tocat jo...
Lo menester fa corrir.....
L'ocasió fa l'home lladre
Lo peix pudi del cap
Lo dimoni no és així feu ...
Lo ram de la cuina
Los bens no són de qui los fa.
Mal com la quina
Lo poal dabaixa cent voltes al..
Més fèu del deute
Més t'abaixes, més lo cul mostres
Menjar la fulla
Músic pagat no fa bon so
Nàixer amb la camisa...
Navegar en la passió..
Ningú se posi en quimera....
No ésser bo a fer la "o" amb la tassa
No facis als altres lo que...
No havem menjat....
No hi ha de embolicar un...
No ésser farina de fer hòsties
No se sap qui despagui la candela
No per tots els malats...
No sempre són flors i roses
No me digui que era....
No vagi ningú com va la...
No tengueràs mai bé...
Obscur qui té menester
On parla l'or muda és....
Pardal a mans de un minyó....
Posar...la cançó
Posar-se escapulars
Parlar a ambostes
Quan lo dimoni va a resar fes..
Quan ve lo sant se fa la festa
Que facis l'anada del corbo
Posar lo cul a la paret .
Que vagis de rodes a ...
Qui altre no té se colga amb ...
Qui bell cascavell....
Que te diguin les tres veus
Qui és causa de sou mal, plori..
Qui és sense amics, és com....
Qui fa bon vi, no té menester...
Qui escupi a l'ària...
Qui juga per menester, perd...
Qui no mori del llamp, mori..
Qui no mori del llamp, mori (2)
Qui grata la ronya dels altros,.
Qui se colga amb les criatures...
Qui s'embarca amb el dimoni...
Qui té la ronya que se la grati
Qui renta lo cap al molendo..
Qui treballa una sardina...
Qui va a la festa i no sap ballar
Qui va amb el topo ...
Qui tot vol arrés no té
Qui vol ésser virtuós
Se cola endavant com les ...
Senyar a guix
Seure u al molendo...
Si en casa tua hi entra ...
Si mal de mi...
Si l'ull fora bala....
Te donc la moneda ...
Tendre barra
Tendre lo mal de la pigota
Tenir l'ull més gran del ventre
Tenir poca sal al cap
Tendre com la joncada
Tirar la pedra i amagar la ma
Tirar crastos al sol
Tirant massa, se talla la corda
Un cego que acompanya...
Val mes los bons veïns...
Val més un boneto a la..